Sannipata Salava - Ruvanmali Maha Stupa

Group # 1


Mihintale Assembly Hall

From the literary and archaeological sources, it is evident that there had been assembly halls where the monks assembled to discuss matters of common interest pertaining to the monastic life and bring out decisions of organizing the Buddhist monasteries in ancient Sri Lanka. This building with the similar architectural features that are described can be identified as the assembly hall where the monks agreed on so many issues. This building had been used as a preaching hall as well.

Trích từ các nguồn văn học và khảo cổ, đây là hội trường nơi các nhà sư tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến cuộc sống tu viện, đưa ra các quyết định tổ chức các tu viện Phật giáo ở Sri Lanka cổ đại. Ṭa nhà này với các đặc điểm kiến trúc tương tự được mô tả có thể được xác định là hội trường nơi các nhà sư đồng ư về rất nhiều vấn đề. Ṭa nhà này đă được sử dụng như một pḥng rao giảng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>Group # 2

Slide Show

 

 

Number of visits: free hit counters