Cha Lin Hoa Olympia Washington State USA

 Đại Lể Vu Lan  2016

Happy Ulumbana Celebration

 

Picture Group # 1 - Qu Thầy v Sư C Quang Lm

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

>>>>>>>>Tập Hnh # 2  - Cử Hnh Lể

 

Number of visits: free hit counters