Chùa Liên Hoa

Olympia Washington State USA

Đại Lể Phật Thích Ca Thành Đạo Và Tất Niên

Ḥa Thượng Thích Nguyên Trí Chùa Bát Nhă California Thuyết Pháp

Picture Group # 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>Picture Group # 2

 

Number of visits: free hit counters