Vu Lan năm 2012

 

Picture Group # 2

 

 

 

 

 

Rev. Kobai (o Đen) Tu Viện Aberdeen Washington State

 

 

Thầy Ananda

Thầy Thch Phước Thanh - cha Cổ Lm Seattle

Thượng Tọa Kozen Thch Minh Tịnh

Tu Viện Vn Sơn (Cloud Moutain) Washington State USA

 

Number of visitors: free hit counters