Sigiriya - Cung Điện Cổ Sigiriya

Built by King Kashyapa (447-495) - Xy dựng bởi Vua Kashyapa v được dng lm tu viện cho đến Thế Kỷ thứ 14.

Group # 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>Picture Group # 3


 

Number of visits: free hit counters