Chùa Liên Hoa

Olympia Washington State USA

Đại Lể Phật Thích Ca Thành Đạo Và Tất Niên

Ḥa Thượng Thích Nguyên Trí Chùa Bát Nhă California Thuyết Pháp

 

Picture Group # 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End

 

Number of visits: free hit counters