Đi T́m Vết Chân Đức Phật  (Tich Lan)

Bài Số 14

Ambastala Dagaba Temple





Chùa Ambastala Dagaba là một ngôi chùa thờ Xá Lợi Phật do Vua Mahadatika Mahanaga xây dựng năm 09-21 công nguyên. Tại ngôi chùa này Vua Mahinda Thero và Vua Devanampiyatissa đă gặp nhau bàn việc xây dựng một khu tổng họp có nơi cho các thầy thuyết giăng giáo lư cho hậu thế . Tham chiếu theo niên sử của Tích Lan th́ ngôi chùa này thờ xá lợi lông mày của đức Phật (gọi là Urna Roma) Ngôi chùa được sửa lại kiểu Vatadage vào thế kỷ thứ 2 hoạc thế kỷ thứ 3 và hầu hết các cột trụ làm bằng gổ quư chống đở mái chùa.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters