Magnificent Buddhist Art and Architecture

Nghệ Thuật và Kiến Trúc Phật Giáo / 佛教藝術與建築

 Phật Giáo Nguyên Thủy  (Nam Tông) - Theravada Buddhism - 上座部佛教

 Chùa Kuthodaw, Mandalay, Myanmar. Toàn bộ Tam Tạng Kinh Pali của Phật Giáo Nguyên Thủy được khắc hai mặt trên
729 tấm đá cẩm thạch, mỗi mặt khắc từ 80 đến 100 ḍng văn bản, mỗi tấm đá rộng khoản 9 tất, cáo khoản 1.5 thước,
dày 12 phân và được đặt trong một bảo tháp nhỏ màu trắng.

Kuthodaw Pagoda, Mandalay, Myanmar.
The entire Tipitaka Pali canon of Theravada Buddhism is engraved on 729 marble slabs. Each side of the slab has 80 to
100 lines of text. The size of each slab is three feet wide, five feet tall and five inches thick Each slab is housed in a small
white stupa.

Number of visits: free hit counters