Magnificent Buddhist Art and Architecture

Nghệ Thuật và Kiến Trúc Phật Giáo / 佛教藝術與建築

 Phật Giáo Nguyên Thủy  (Nam Tông) - Theravada Buddhism - 上座部佛教

 Ngài Tăng Thống Phật Giáo Miến Điện đang giải thích về bức tượng Phật. Ngài nói: Có một hôm mưa to gió lớn làm gảy một nhánh cây Bồ Đề trong chùa, chù nhẵt nhánh cây phơi khô, khắc thành tượng Phật này. Gặp duyên lành, Ngài tặng pho tượng Phật gổ này cho Ḥa Thượng Thích Chơn Trí, Chùa Pháp Vân California đă hướng dẩn phái đoàn hành hương đến dảnh lể Ngài

 

The President of Burmese Buddhist Sangha explaned of the Buddha statue in his hand. He said: One day it rained very hard, Wind was very strong it knocked down some branches of the Bodhi tree in the temple court yard, we picked up the branches, sun dried them, and later carved into the statue. He donated this wooden Buddha Statue to Abott Thich Chon Tri Phap Van Temple in California,  who led the delegation of pilgrims to worship Him

 

 

Number of visits: free hit counters