Magnificent Buddhist Art and Architecture

Nghệ Thuật và Kiến Trúc Phật Giáo / 佛教藝術與建築

 Phật Giáo Nguyên Thủy  (Nam Tông) - Theravada Buddhism - 上座部佛教

Tăng Ni, Phật Tử và triệu du khách từ nhiều nơi trên thế giới đến chiêm bái Trà T́ Kim Thân Phật  Ấn Độ

Monks, Nuns and Laytees come and pay worthship, milions tourists visit Mahaparinirvana Temple India annually

 

Number of visits: free hit counters