Watt Prochum Raingsey

Cambodian Buddhist Association

14334 Yelm, Washington State


Cambodian Community Celebrate New Year 2018

 


Cộng đồng người Campuchean và Lào Mừng Năm Mới
Ngày 15 tháng 4 năm 2018 Dương Lịch. Sáng nay có khoản 1,000 người từ các thành phố Olympia, Tacoma, Seattle, Aberdeen và thành phố Raymond duyên hải hẻo lánh đă tụ họp mừng Năm Mới tại Chùa Wat Prochum Raingsey một ngôi chùa hoành tráng ở thành phố Yelm Washington State.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters