vanninh.com Canada photo album Photograph by Duong Binh

Thư Ngỏ

Canada - 加拿大

Photograph by Duong Binh

 


Canadian Geese

 


Duty Free Shop Canada-U.S Boarder
 
 From Blaine U.S Boarder Thru Seattle

 


Sumas B.C Canada
 
The Bridge To Burnaby Canada

 


The City Of Chilliwack

 


Abbotsford Canada Boarder
 
The City of Yarrow Vancouver

 

 

   

Vancouver 2010

     

US-Canada Border

click to view US Canada

Peace Arch

 click here to view the Peace Arch Park at the border between U.S Canada

Burnaby

click to view Images of Burnaby City

Richmond

Abbotsford

click to view snapshots of Abbotsford City

Vancouver

Lingyen Mountain Temple

Chùa Chân Quang

 Chùa Hoa Nghiêm

Thượng Toạ Thích Nguyên Thảo xin mớ đồng hương đến dự lể Vu Lan và dự buổi văn nghệ tổ chức gây quỷ cứu trợ người Việt tỵ nạm cuối cùng tại Phi Luật Tân ngày 19 tháng 8 , 2007 tại chùa Hoa Nghiêm

Tu ViệnChân Nguyên n

 Tiếp Nối Thắp Sáng Niềm Tin Yêu Thương Trong Mỗi Chúng Ta...Tỳ Khưu Thích Viên Giác

Lể Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm

Lể Vu Lan -Văn Nghệ Gây Ủy Cứu Trợ Những Người Việt Tỵ Nạm Tại Phi Luật Tân

International Buddhist Temple

 

Number of visits: free hit counters