Pilgrimage to India  -  Hnh Hương Ấn Đ

朝聖者 印度

India  - Ấn Độ - 印度

 Cha v Tu Viện tại Bồ Đề Đạo Trng

 Buddhist Temples and Monasteries in Bodhgaya Area

Bấm vo tn cha để xem hnh lớn

click the picture to view larger image

 

Indian Bhikhu Sanga

 

Japanese Buddhist Temple

Cha Nhựt Bổn

 

Việt Nam Phật Quốc Tự

Vietnamese Buddhist Temple

 

Shechen Tennyi Dargyeling

Cha Ty Tạng

 

Cha Đại Gic Trung Hoa

 

Jaya Sri Maha

 

Karma Temple

 

Butanese Temple

 

Cha Thai

 

Cha Nhựt Bổn

 

 

Number of visits: free hit counters