Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Bài Số 30 - Dấu Chân Xa Mă Ngàn Năm Xưa Ấn Độ


Khu vực khảo cổ này cho thấy một số dấu bánh xe ngựa và dấu chân ngựa và vỏ ṣ có khắc chữ, những vỏ ṣ này cũng được t́m thấy nhiều nơi tại Rajcir miền bắc Ấn Độ, cho đến ngày nay những chử khắc trên vỏ ṣ vẩn chưa giải mả được Có lẽ những vỏ ṣ khắc chử này thuộc về thế kỷ thứ 4 hoạc thứ 5 tây lịch. Theo truyền thuyết những dấu xe này thuộc về thời Đại Mahabharata cổ xưa Ấn Độ.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters