1,000 Bức Chân Dung Của Người Tôi Đă Gặp Trên Thế Giới

Thousand Portrait Of The People I have Met In The World

Người Dù Ở Tít Phương Trời Ấy
Tôi Vẫn C̣n Đây Một Bóng H́nh

 Cảm Tác của Đường Hào Photograph by Duong BinhLam Nguyen

Liên Trại Hè Lam Viên Tây Bắc Hoa Kỳ Washington - Vancouver Canada Augst 2017
Number of visits:
free hit counters