1,000 Bức Chân Dung Của Người Tôi Đă Gặp Trên Thế Giới

Thousand Portrait Of The People I have Met In The World

Người Dù Ở Tít Phương Trời Ấy
Tôi Vẫn C̣n Đây Một Bóng H́nh

 Cảm Tác của Đường Hào Photograph by Duong Binh Mr. Nick Phoulaint (left) Mr. Noundam? (Center) and Friend

Wat Lao Dhammacitayaram Phansa Ceremony, Seattle,  Washington State USA
Number of visits:
free hit counters