Gia Đ́nh Phật Tử Họp Bạn Lam Viên Liên Trại Tây Bắc Hoa Kỳ và Vancouver Canada

 Gia Đ́nh Phật Tử Họp Bạn " Lam Viên " Liên Trại Tây Bắc Hoa Kỳ và Vancouver Canada

Ngày 4-6 Tháng 8 Năm 2017

 

  Picture Group # 1    -    Picture Group # 2    -    Picture Group # 3   

Picture Group # 4    -    Picture Group # 5    -    Picture Group # 6 

 

 

Number of visits: free hit counters