Sng Dinh Ninh Hoa

Ảnh/Truyện: Đường Bnh

Cầu Sắt Thị Trấn Ninh Ha

 

 



Đập Nước Sng Dinh

 



Cầu Dinh

 



Cầu Dinh

 



Đập Nước "Chị Trừ" Sng Dinh Xm Rượu

 



Đập Nước Chị Trừ (Xm Rượu)

 



Đập Chị Trừ (Xm Rượu)

 

 

 

Number of visits: free hit counters