Sri Maha Bodhi, Anuradhapura, Srilanka

Bồ Đề Cổ Thụ ở Anuradhapura Tích Lan

 

Cây Bồ Đề Cổ Thụ ở Anuradhapura, Sri Lanka Tích Lan là do Sư Bà Sanghamittra con gái của vua Á Dục mang từ Bồ Đề Đạo Tràng bên Ấn Độ về đến Tích Lan và được trồng vào năm 288 trước công nguyên. Cây Bồ Đề này liên tục phát triển cho đến ngày nay tại Annuradhapura. Cây Bồ đề này nguyên thủy có tên là Jaya Sri Maha  Bodhi, từ cái hôt của cây bồ đề gốc của cây Bồ Đề Đạo Tràng bên Ấn Độ trồng năm 245 trước công nguyên. Mặc dù cây Bồ Đề gốc qua đời v́ tuổi già, nhưng con cháu của chi nhánh đó được con trai Vua A Dục là Hoàng Tử Mahinda và Công Chúa Sư Bà Sanghmitta mang đi trồng khắp nơi, cho đến ngày nay nó vẩn c̣n t́m thấy ở nhiều nơi trên đảo quốc Tích Lan.

Xin vui ḷng bấm vào một group để xem h́nh lớn - Please click a group to view larger images

Picture Group #1     -    Picture Group # 2    -    Picture Group # 3       

 Picture Group # 4    -   Picture  Group # 5   

Picture Group # 6    -    Picture Group # 7

Slide Show

 

 

Number of visits: free hit counters