Diện Kiến Ngài Tăng Thống Phật Giáo Tích Lan

Visiting The President of Sri Lankan Buddhist Association

Hành Hương  Tháng 3 năm 2012  Tích Lan - Ấn Độ - Nepal - Miến Điện hướng dẩn bởi Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân California, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houseton Texas Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Burnaby Canada và Đại Đức Tuệ Dũng Việt

 

Xin bấm vào một Group để xem h́nh lớn  - Please click a group  to view larger images

 

Group # 1    -    Group # 2    -    Group # 3    -    Group # 4    -    Group # 5

 

 

Number of visits: free hit counters