Đi T́m Vết Chân Đức Phật  (Tich Lan)

Bài Số 5

Tượng Đá Chùa Gal Vihara


Chua Gal Vihara Tích Lan
Gal Vihara là tên ngôi chùa cổ Polonnaruwa miền đông bắc Tích Lan. Ngôi chùa có một tảng đá rất lớn, nó có đủ chiều dài để tạc thành bốn bức tượng Phật nổi trên bề mặt của một tăng đá. Công tŕnh đá này do Vua arakramabahu (1153 - 1186) xây dựng.

Tượng thứ nhứt là tượng Phật ngồi tọa thiền trên ṭa sen.
Tượng thứ hai, kế bên tượng Phật ngồi là tượng Phật cao 15 feet trong h́nh điêu khắc đức Phật và hai đệ tử viếng Thusitha giăng đạo cho mẹ của Ngài.
Tượng thứ ba là tượng Phật đứng, bức tượng này gây ra nhiều tranh cải giửa các nhà sử học và các nhà khảo cổ học, một số người cho rằng nó mô tả nhà sư Ananda chứ không là đức Phật.
Tượng Phật thứ Tư là tượng Phật nằm.
Đây là nghệ thuật điêu khắt tiêu biểu của người Sinhalese cổ xưa, và nhờ đó nên nhiều du khách đến thăm viếng tiềm hiểu chùa Gal Vihara.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters