Đi Tm Vết Chn Đức Phật - Nepal

Bi Số 41

 Tu viện  Dae Sung Shakya (Korean) -  Lumbini


Tu Viện đang xy dựng

Đường Bnh

 

 

 

Number of visits: / free hit counters