Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Hành Hương Nepal - Ấn Độ

 


Bài Số 1 - Khởi Hành USA - Delhi
 
Bài Số 2 - Hồ Pushkarini

 


Bài Số 3 Kudan - Đức Phật Trưởng Thành
 
Bài Số 4 - Cổ Thành Vương Quốc Thích Ca

 


Bài Số 5 - Sujata Garth Bửa Ăn Đầu Tiên

Bài Số 6 - Thuàn Đà - Bửa Ăn Cuối

 


Bài Số 7 - Tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo Trang
 
Bài Số 8 - Chùa Niết Bàn - Nirvana Temple

 


Bài Số 9 Đường Lên Núi Linh Thửu
 
Bài Số 10 Đường Lên Thành Vương Xá

 


Bài Số 11 - Khổ Hạnh Lâm

 


Bài Số 12 - Lumtini Ngội Nhà Của Đức Phật
 
Bài Số 13 - Tháp Xá Lợi Phật

 


Bài Số 14) - Cây Bồ Đề Thành Xá Vệ
 
Bài Số 15 -  Đại Tháp Dhamek Stupa

 


Bài Số 16  - Samath  Vườn Lộc Uyển Balanai
 
Bài Số 17 - Vương Quốc Ca-Ti-La-Vệ

 


Bài Số 18 - Thành Xá Vệ (Sravasti)
 
Bài Số 19 - Ramabhar Stupa (Tháp Trà Tỳ)

 


Bài Số 20 - Vua B́nh Xà Vương
 
Bài số 21 - Con Chim Đại Bàng Thành Xá Vệ

 


Bài Số 22 -  Đại Học Phật Giáo Nalanda Ấn Độ
 
Bài Số 23 - Saptapani Cave

 


Bài Số 24 - Đêm Thiền Hành Chùa Đại Giác
 
 Bài Thứ 25 - Cấp Cô Độc (Anathapindika)

 


Bài Số 26 - Trụ Đá A Dục tại Tỳ Xá Li
 
Bài Số 27 - Chùa Xá Lợi Ananda Ca-Tỳ-La-Vệ

 


Bài Số 28 - Vườn Xoài  Ngự Y Jivaka
 
Bài Số 29 - Sông Hằng Linh Thiên Ấn Độ

 


Bài Số 30 - Dấu Chân Xa Mă Ngàn Năm Xưa
 
Bài Số 31 - Xóm Chùa Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ

 

 


Bài Số 32 - Xà Vương Chùa Mahabodhi Gaya
 
Bài Thứ 33 Xóm Chùa Lumtini Nepal

 


Bài Thứ 34 Saptapani cave

 Bài Số 35 -Chùa Việt Nam Bồ Đề Đạo Tràng
 

Bài Số 36 -Chùa Phật Quốc Việt Nam Lumbini

 

 


Bài số 37 - Tu viện Campuchia trong Lumbini

Bài Số 38 - Chùa Trung Hoa Lumbini

 

 


Bài Số 39 - Nepalese Temple in Lumbini
 
Bài Số 40 -  Tu Viện Việt Nam (2) Lumbini

 


Bài Số 41- Tu Viện Dae Sung Shakya Korean 
 
Bài Số 42 - Myanmar Golden Temple Lumbini

 


Bài Số 43 - Tu Viện Nhựt Bổn Bồ Đề Ấn Độ

Bài Số 44 - Tu Viện Tây Tạng Bồ Đề Ấn Độ

 

Bài Số 45 - Tu viện Bhutan Bồ Đề Ấn Độ

Bài Số 46  - Tu Viện Đại Giác Bồ Đề Ấn Độ

 

Bài Số 47- Tu Viện Thai Lan Bồ Đề Ấn Độ
 
Bài Số 48 - Sư Cô Thích Nử Từ Tâm

 

Bài Số 49 - Mahamongkochai Thailand
 
Bài Số 50 - Năng Lượng Xanh - Ấn Độ

 

Bài Số 51 Cổ Thành Patna.
 
Bài Số 52 - Chánh Điện Chùa Đại Giác

 

Bài số 53 - Kỷ Niệm Chuyến Đi Lâm-Tỳ-Ni

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Sri Lanka (Tích Lan)

 

Bài Số 1 -  Colombo Sri Lanka
 
Bài Số 2 - Cây Bồ Đề Tích Lan

 


Bài Số 3 - Xá Lợi Phật -  Kandy

 


Bài Số 4 - Con Khỉ Thành Kandy
 
Bài Số 5 Tượng Đá Chùa Gal Vihara

 


Bài Số 6 - Tu Viện Sigiriya

 


Bài Số 7 - Bái Kiến Tăng Thống Tích Lan

 


Bài số 8 -  Chùa Hatadge Xá Lợi Phật Nha
 
Bài Số 9 - Chùa Dumbula Tích Lan

 


Bài Số10 - Chùa Kelaniya Raja Maha Vihara
 
Bài Số -11- Chùa Piduran Gaya

 


Bài Số 12 - Ruvanmali Maha Stupa
 
Bài Số 13 - Sannipata Salava Stupa

 


Bài Số 14 - Chùa Ambastala Dagaba
 
Bài Số 15 - Yadagan Rajamaka Vihara Temple

 


Bài Số 16 - Mihintale Dagoba
 
Bài Số 17- Ancient White Mahaseya Dagoba

 


Bài số 18 - Aradhana Gala Rock Mahinda
 
Bài số 19 - Nhớ Quê Củ

 


Bài số 20 - Kande Vihara Temple
 
Bài Số 21 Pinnawara Trại Voi Mồ Côi Tích Lan

 


Bài Số 22 - Xà Vương Thành Kandy
 
Bài Số 23- Hồ Kandy -Thành phố Kandy

 

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Myanmar (Miến Điện)

 


Bài Số 1 - Chùa Cổ Swedagon Yangon
 
Bài Số 2- Quyển Kinh Phật Lớn Nhứ Thế Giới

 

 


Bài Số 3 - Thấp Đèn Cúng Phật Chùa Swedagon
 
Bài Số 4 - Ngài Tăng Thốn Miến Điện

 

 


Bài Số 5- Chùa Ananda Phaya Bagan
 
Bài Số 6 - Shwezigon Temple

 


Bài Số 7 - Chùa Bu Paya
 
Bài Số 8 - Cúng Dường Trai Tăng Mandalay Miến Điện

 


Bài số 9 - Sinh Nhựt Ḥa Thượng Chơn Trí

 


Bài số 10 - Sinh Nhựt Ḥa Thượng Chơn Trí

 


Bài Số 11 - Cúng Dường Vật Dụng Tu Viện Nagalangu

 


Bài Số 12- HồTaungthamon Lake
 
Bài Số 13 - Cầu Gổ U-Ban Mandalay

 


Bài Số 14- Chauk Htet kyi Pagoda Yangon
 
Bài số 15 - Hoàng Hôn Bagan Huyền Bí

 


Bài số 16 - Ngày  Đầu Tôi Đến Bagan
 
Bài số 17 - Vẽ Tranh Bằng Cát Miến Điện

 


Bài Thứ 18 - Sự Tích Ngôi Chùa Gubyaukgyi
 
Bài Số 19 - Chùa U-Min Thonze, Sagaing Hill

 

 


Bài Số 20 - Sitagu International Buddhist Academy
 
Bài Số 21 - Soon Oo Ponya Shin Pagoada

 


Bài số 22 - Soon Pone Nya

 


Bài Số 23 - Yele Pagoda Yangon
 
Bài Số 24 - Tượng Phậ Chùa Mahamuni Mandalay

 


Bài Số 25 - Đàn Ông Miến Điện Mặc Váy Ăn Trầu
 
Bài Số 26 - Thợ Têm Trâu Miến Điện

 


Bài số 27- Chùa Nga Phe Kyaung-The Jumping Cat
 
Bài Số 28 - B́nh Nước Uống Công Cộng Miển Điện

 


Bài Số 29 - Thanaka Duyên Dáng Miến Điện
 
Bài số 30 -  Nắng Vàng Inle Miến Điện

 


Bài Số 31 - Làng Nổi Ywana Miến Điện
 
Bài Số 32 - Muppet Show (Múa Rối) Miến Điện

 


Bài Số 33 - Sự Tích Chùa Thép Vàng
 
Bài Số 34 - Chùa Shwenandaw Mandalay

 


Bài Thứ 35- Chiếc Áo Từ Ngó Sen Cho Phật
 
Bài Số 36 - Chùa Swam OO Ponny A Shin

 


Bài Số 37 - Hoàng Cung Mandalay
 
Bài Số 38 - Miền Quê Đất Phật Miên Điện

 


Bài Số 39 -Chùa Kyauk Taw Gyi  Yangon
 
Bài Số 40 - Đại Học Pariyatti Sasanna Yangon

 

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Thailand

 


Bài Số #1 - Chùa Cổ Mahathat
 
Bài Số 2 - Nhà Sư Đi Khất Thưc

 


Bài Số 3 - Wat Phra That Pu Khao
 
Bài số 4 Wat Rung Khun Chiang Rai

 


Bài Số 5 - Wat Pra Dhamakaya Bankok
 
Bài Số 6 - Wat Phra Sri Saphet Bandkok

 


Bài Số 7 - Chùa Bangkoong Thailan
 
Bài Số 8 -  Biên Giới Thailand -Miến Điện

 


Bài số 9  - Chùa Ông Cọp - Tiger Pagoda,
 
Bài Số10- Chùa Aichimongkhol

 

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Campuchea

 


Bài Số 1 - Tonle Sap Biển Hồ Campuchea
 
Bài Số 2 - Chùa Angkor Wat

 


Bài Số 3 - Wat Phnom Penh
 
Bài Số 4 - Gold Temple Phnom Penh

 

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Laos


Bài Số 1 - Wat Xieng Thong - Luang Prabang
 
Bài Số 2 - Chùa That Luong Vientianne

 


Bài Số 3 - Wat Phou Si - Luang Prabang
 
Bài Số 4 - Động Pak Ou - Luang Prabang

 


Bài số 5 - Wat That, Vang Vieng
 
Bài Số 6  - Vườn Phật Vạn Tượng

 


Bài số 7- Wat Xayaphoum Savannakhet
 
Bài số 8 - Wat Ave Lane Xang, Viengtiane

 


Bài Số 9 - World Peace Gong Vientian
 
TBài Số 10 - Tượng Đá Sông Mekong

 


Bài Số 11 - Hào Quang Cánh Đồng Chum - Xieng Khoan
 
Bài Số 12 - Thác Nước Kuang Si

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - South Korea

 


Bài Số 1 - Jogyesa Buddhist Temple

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Philippines

 


Bài Số 1 - Chùa Vạn Pháp - Palawan
 
Bài số 2 - Seng Guan Temple (信愿寺) Manila

 


Bài Số 3 Ung Siu Si Temple Manila
 
Bài Số 4 - Kim Sha Pagoda Manila

 


Bài Số 5 - Chùa Long Hoa, Mindanao 
 
Bài Số 6 - Chùa Taoist Davao

 

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Việt Nam

 


Bài Số 1 - Di Tích Bồ Tát Thích Quăng Đức
 
Bài Số 2- Chùa Đất Sét G̣ Công

 


Bài số 3 - Chùa Dơi Mahatup Sốc Trăng

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Trung Quấc

 


Bài Số 1 - Sun and Moon Pagoda Guilin

 

 


Bài Số 2 - North Pagoda Suzou China

 


Bài số 3 Chùa Qixia Quế Lâm
 
Bài Số 4 Đi T́m Vết Chân Đức Phật Tại Rung Shen

 

 


Bài số 5- Tháp Wild Goose  Xi-An
 
Bài số 6 - Nanputuo Temple Xiamen

 


Bài Số 7 - Chùa Nhựt Quang, Xiamen
 
Bài Số 8 - Ăn Bún Quế Lâm 吃米粉 Trung Quốc.

 


Bài Số 9 - Jin Jee Temple Xiamen
 
Bài Số 10 -Ju Sheng Pagoda Guilin

 


Bài Số 11 - Guliangyu Xiamen
 
Bài số 12 - Đại Bác Hulishan Xiamen

 

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Mỹ Quốc USA

Bài sô 1 Chùa Việt Nam Seattle


Bài sô 1 Chùa Việt Nam Seattle

 


Bài Số 2 - Chùa Seu Mi Sa Tacoma
 
Bài số. 3- Sakya Monastery Seattle

 


Bài số 4 - Seattle Buddhist Church
 
Bài Số 5 -Sư Tích Tịnh Xá Quan Âm - Seattle

 


Bài Số 6 - Chùa Địa Tạng Viên Quang Tự  Lynnwo
 
Bài Số 7- Fa Sheng Temple Seattle  法興禪寺

 


Bài Số 8 -Wat Lao Dhammacetiyaram Seattle
 
Bài Số 9 - The Tipitaka Monastery Miến Điện ,

 


Bài Số 10 - Washington Buddhavanraram,

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Australia

Bài Số 1 - Chùa Phước Huệ Sydney


Bài số 1 - Chùa Phước Huệ Sydney

 


Bài Số 2 - Nan Tien Temple

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Canada

 


Bài số 1 Lingyen Monastery Richmond
 
Bài số 2 - Thrangu Monastery Richmond

 


Bài Số 3 - International Buddhist Society
 
Bài Số 4 - Phật Ngọc Như Ư Tu Viện Hoa Nghiêm Langley

 

 

Number of visits:; free hit counters