Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật

 


Bài Số 1 - Khởi Hành USA - Delhi
 
Bài Số 2 - Hồ Pushkarini

 


Bài Số 3 Kudan - Đức Phật Trưởng Thành
 
Bài Số 4 - Cổ Thành Vương Quốc Thích Ca

 


Bài Số 5 - Sujata Garth Bửa Ăn Đầu Tiên

Bài Số 6 - Thuàn Đà - Bửa Ăn Cuối

 


Bài Số 7 - Tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo Trang
 
Bài Số 8 - Chùa Niết Bàn - Nirvana Temple

 


Bài Số 9 Đường Lên Núi Linh Thửu
 
Bài Số 10 Đường Lên Thành Vương Xá

 


Bài Số 11 - Khổ Hạnh Lâm

 


Bài Số 12 - Lumtini Ngội Nhà Của Đức Phật
 
Bài Số 13 - Tháp Xá Lợi Phật

 


Bài Số 14) - Cây Bồ Đề Thành Xá Vệ
 
Bài Số 15 -  Đại Tháp Dhamek Stupa

 


Bài Số 16  - Samath  Vườn Lộc Uyển Balanai
 
Bài Số 17 - Vương Quốc Ca-Ti-La-Vệ

 


Bài Số 18 - Thành Xá Vệ (Sravasti)
 
Bài Số 19 - Ramabhar Stupa (Tháp Trà Tỳ)

 


Bài Số 20 - Vua B́nh Xà Vương
 
Bài số 21 - Con Chim Đại Bàng Thành Xá Vệ

 


Bài Số 22 -  Đại Học Phật Giáo Nalanda Ấn Độ
 
Bài Số 23 - Saptapani Cave

 


Bài Số 24 - Đêm Thiền Hành Chùa Đại Giác
 
 Bài Thứ 25 - Cấp Cô Độc (Anathapindika)

 


Bài Số 26 - Trụ Đá A Dục tại Tỳ Xá Li
 
Bài Số 27 - Chùa Xá Lợi Ananda Ca-Tỳ-La-Vệ

 


Bài Số 28 - Vườn Xoài  Ngự Y Jivaka
 
Bài Số 29 - Sông Hằng Linh Thiên Ấn Độ

 


Bài Số 30 - Dấu Chân Xa Mă Ngàn Năm Xưa
 
Bài Số 31 - Xóm Chùa Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ

 

 


Bài Số 32 - Xà Vương Chùa Mahabodhi Gaya
 
Bài Thứ 33 Xóm Chùa Lumtini Nepal

 


Bài Thứ 34 Saptapani cave

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Sri Lanka (Tích Lan)

 


Bài Số 1 -  Colombo Sri Lanka
 
Bài Số 2 - Cây Bồ Đề Tích Lan

 


Bài Số 3 - Xá Lợi Phật -  Kandy

 


Bài Số 4 - Con Khỉ Thành Kandy
 
Bài Số 5 Tượng Đá Chùa Gal Vihara

 


Bài Số 6 - Tu Viện Sigiriya

 


Bài Số 7 - Bái Kiến Tăng Thống Tích Lan

 


Bài số 8 -  Chùa Hatadge Xá Lợi Phật Nha
 
Bài Số 9 - Chùa Dumbula Tích Lan

 


Bài Số10 - Chùa Kelaniya Raja Maha Vihara
 
Bài Số -11- Chùa Piduran Gaya

 


Bài Số 12 - Ruvanmali Maha Stupa
 
Bài Số 13 - Sannipata Salava Stupa

 


Bài Số 14 - Chùa Ambastala Dagaba
 
Bài Số 15 - Yadagan Rajamaka Vihara Temple

 


Bài Số 16 - Mihintale Dagoba
 
Bài Số 17- Ancient White Mahaseya Dagoba

 


Bài số 18 - Aradhana Gala Rock Mahinda
 
Bài số 19 - Nhớ Quê Củ

 


Bài số 20 - Kande Vihara Temple

 

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Myanmar (Miến Điện)

 


Bài Số 1 - Chùa Cổ Swedagon Yangon

 


Bài Số 2 - Quyển Kinh Phật Lớn Nhứt Thế Giới

 


Bài Số 3 - Thấp Đèn Cúng Phật Chùa Swedagon
 
Bài Số 4 - Ngài Tăng Thốn Miến Điện

 

 


Bài Số 5- Chùa Ananda Phaya Bagan
 
Bài Số 6 - Shwezigon Temple

 


Bài Số 7 - Chùa Bu Paya
 
Bài Số 8 - Cúng Dường Trai Tăng Mandalay Miến Điện

 


Bài số 9 - Sinh Nhựt Ḥa Thượng Chơn Trí

 


Bài số 10 - Sinh Nhựt Ḥa Thượng Chơn Trí

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Thailand

 


Bài Số #1 - Chùa Cổ Mahathat
 
Bài Số 2 - Nhà Sư Đi Khất Thưc

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Campuchea

 


Bài Số 1 - Tonle Sap Biển Hồ Campuchea

 


Bài Số 2 - Chùa Angkor Wat

 

 

Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Laos

 


Bài Số 1 - Wat Xieng Thong - Luang Prabang
 
Bài Số 2 - Chùa That Luong Vientianne

 


Bài Số 3 - Wat Phou Si - Luang Prabang
 
Bài Số 4 - Động Pak Ou - Luang Prabang

 

 

 

Number of visits:; free hit counters