Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Hành Hương - Ấn Độ

 


Bài Số 1 - Khởi Hành USA - Delhi

 


Bài Số 2 - Tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo Trang
 
Bài Số 3- Chùa Niết Bàn - Nirvana Temple

 


Bài Số 4 Đường Lên Núi Linh Thửu
 
Bài Số 5  Đường Lên Thành Vương Xá

 


Bài Số 6 - Thành Xá Vệ (Sravasti)
 
Bài Số 7 - Ramabhar Stupa (Tháp Trà Tỳ)

 


Bài Số 8 - Vua B́nh Xà Vương
 
Bài số 9 - Con Chim Đại Bàng Thành Xá Vệ

 


Bài Số 10 -  Đại Học Phật Giáo Nalanda Ấn Độ
 
Bài Số 11 - Saptapani Cave

 


Bài Số 12 - Đêm Thiền Hành Chùa Đại Giác
 
 Bài Thứ 13 - Cấp Cô Độc (Anathapindika)

 


Bài Số 14 - Trụ Đá A Dục tại Tỳ Xá Li
 
Bài Số 15 - Chùa Xá Lợi Ananda Ca-Tỳ-La-Vệ

 


Bài Số 16 - Vườn Xoài  Ngự Y Jivaka
 
Bài Số 17 - Sông Hằng Linh Thiên Ấn Độ

 


Bài Số 18 - Dấu Chân Xa Mă Ngàn Năm Xưa
 
Bài Số 19 - Xóm Chùa Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ

 


Bài Số 20 - Xà Vương Chùa Mahabodhi Gaya
 
Bài Thứ 21 Xóm Chùa Lumtini Nepal

 


Bài Thứ 22 Saptapani cave

 

 


Bài Số 23 -Chùa Việt Nam Bồ Đề Đạo Tràng

 


Bài Số 24 - Tu Viện Nhựt Bổn Bồ Đề Ấn Độ

Bài Số 25 - Tu Viện Tây Tạng Bồ Đề Ấn Độ

 

Bài Số 26 - Tu viện Bhutan Bồ Đề Ấn Độ

Bài Số 27  - Tu Viện Đại Giác Bồ Đề Ấn Độ

 

Bài Số 28- Tu Viện Thai Lan Bồ Đề Ấn Độ
 
Bài Số 29 - Sư Cô Thích Nử Từ Tâm

 

Bài Số 30 - Mahamongkochai Thailand
 
Bài Số 31 - Năng Lượng Xanh - Ấn Độ

 

Bài Số 32 Cổ Thành Patna.
 
Bài Số 33 - Chánh Điện Chùa Đại Giác

 


Bài số 34 -  Xe Nước Ḿa Bồ Đề Đạo Tràng
 
Bài Số 35 -  Trai Thừa Gái Thiếu


Bài Số 36 Cổ Thụ Bồ Đề Chùa Đại Giác
 
 Bài Số 37 Hồ Giác Ngộ./Muchalinda Lake

 

Bài Số 38 - Linh Sơn Kiều Núi Linh Thữu
 
Bài Số 39 - Tản Đá Trên Núi Linh Thựu

 

Bài Số 40 Con Vật Trên Đầu Trụ Đá Asoka

 

 

Number of visits:; free hit counters