Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Nepal - Ấn Độ

 


Bài Số 1 - Khởi Hành USA - Delhi
 
Bài Số 2 - Hồ Pushkarini

 


Bài Số 3 Kudan - Đức Phật Trưởng Thành
 
Bài Số 4 - Cổ Thành Vương Quốc Thích Ca

 


Bài Số 5 - Sujata Garth Bửa Ăn Đầu Tiên

Bài Số 6 - Thuàn Đà - Bửa Ăn Cuối

 


Bài Số 7 - Tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo Trang
 
Bài Số 8 - Chùa Niết Bàn - Nirvana Temple

 


Bài Số 9 Đường Lên Núi Linh Thửu
 
Bài Số 10 Đường Lên Thành Vương Xá

 


Bài Số 11 - Khổ Hạnh Lâm

 


Bài Số 12 - Lumtini Ngội Nhà Của Đức Phật
 
Bài Số 13 - Tháp Xá Lợi Phật

 


Bài Số 14) - Cây Bồ Đề Thành Xá Vệ
 
Bài Số 15 -  Đại Tháp Dhamek Stupa

 


Bài Số 16  - Samath  Vườn Lộc Uyển Balanai
 
Bài Số 17 - Vương Quốc Ca-Ti-La-Vệ

 


Bài Số 18 - Thành Xá Vệ (Sravasti)
 
Bài Số 19 - Ramabhar Stupa (Tháp Trà Tỳ)

 


Bài Số 20 - Vua B́nh Xà Vương
 
Bài số 21 - Con Chim Đại Bàng Thành Xá Vệ

 


Bài Số 22 -  Đại Học Phật Giáo Nalanda Ấn Độ
 
Bài Số 23 - Saptapani Cave

 


Bài Số 24 - Đêm Thiền Hành Chùa Đại Giác
 
 Bài Thứ 25 - Cấp Cô Độc (Anathapindika)

 


Bài Số 26 - Trụ Đá A Dục tại Tỳ Xá Li
 
Bài Số 27 - Chùa Xá Lợi Ananda Ca-Tỳ-La-Vệ

 


Bài Số 28 - Vườn Xoài  Ngự Y Jivaka
 
Bài Số 29 - Sông Hằng Linh Thiên Ấn Độ

 


Bài Số 30 - Dấu Chân Xa Mă Ngàn Năm Xưa
 
Bài Số 31 - Xóm Chùa Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ

 

 


Bài Số 32 - Xà Vương Chùa Mahabodhi Gaya
 
Bài Thứ 33 Xóm Chùa Lumtini Nepal

 


Bài Thứ 34 Saptapani cave

 Bài Số 35 -Chùa Việt Nam Bồ Đề Đạo Tràng
 

Bài Số 36 -Chùa Phật Quốc Việt Nam Lumbini

 

 


Bài số 37 - Tu viện Campuchia trong Lumbini

Bài Số 38 - Chùa Trung Hoa Lumbini

 

 


Bài Số 39 - Nepalese Temple in Lumbini
 
Bài Số 40 -  Tu Viện Việt Nam (2) Lumbini

 


Bài Số 41- Tu Viện Dae Sung Shakya Korean 
 
Bài Số 42 - Myanmar Golden Temple Lumbini

 


Bài Số 43 - Tu Viện Nhựt Bổn Bồ Đề Ấn Độ

Bài Số 44 - Tu Viện Tây Tạng Bồ Đề Ấn Độ

 

Bài Số 45 - Tu viện Bhutan Bồ Đề Ấn Độ

Bài Số 46  - Tu Viện Đại Giác Bồ Đề Ấn Độ

 

Bài Số 47- Tu Viện Thai Lan Bồ Đề Ấn Độ
 
Bài Số 48 - Sư Cô Thích Nử Từ Tâm

 

Bài Số 49 - Mahamongkochai Thailand
 
Bài Số 50 - Năng Lượng Xanh - Ấn Độ

 

Bài Số 51 Cổ Thành Patna.
 
Bài Số 52 - Chánh Điện Chùa Đại Giác

 

Bài số 53 - Kỷ Niệm Chuyến Đi Lâm-Tỳ-Ni
 
Bài Số 54 - Hậu Duệ Vương Quốc Thích Ca

 


Bài số 55 - Giếng Nước Thành Xá Vệ
 
Bài Số 56 - Cái Thất Chùa Kỳ Viên

 


Bài Số 57 Xe Nước Mía Bồ Đề Đạo Tràng
 
Bài Số 58 - Con Ḅ Bên Ấn Độ.

 

 

Number of visits:; free hit counters