Đi T́m Vết Chân Đức Phật  (Tich Lan)

Bài Số 15

Yadagan Rajamala Vihara Temple

Ruined Stupa On Hilltop at Mihintale Monastery in Srilanka

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters