Elephant Orphanage - Trại Voi Mồ Côi

Pinnawara - Sri Lanka (Tích Lan)

斯里蘭卡 大象孤儿院

 

Group # 1

Elephant Orphanage - Trại Voi Mồ Côi Pinnawala village

Người ta nói: Năm 1975 chánh phủ Tích Lan lập trại voi The Pinnawala Elephant Orphanage. Mục đích để nuôi dưởng và châm sốc các con voi con bị bỏ rơi và ĺa đàn, được người ta t́m thấy trong rừng hoang. Trại voi này lúc đầu nằm trong công viên Quốc Gia Wilpattu National Park, người ta chuyển qua cho ngành du lịch Bentota. Sau đó lại chuyển qua cho sở thú Dehiwala Zoo. Cuối cùng, từ sở Thú người ta chuyển qua  làng Pinnawala village, nơi có 25-mẩu đất (10 ha), có đồn điền dừa và con sông Maha Oya.

Ảnh/ Truyện: Đường B́nh con sông Maha Oya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>Picture Group # 2

 

Number of visits: free hit counters