Phước Huệ Thiền Tự Tacoma Washington State USA

Ca sĩ Ging Ngọc v Ca Sĩ Trc Mai Gy Quỷ Gip Cha Phước Huệ  (2017) 

 

Tập Hnh # 1


Ca Sĩ Ging Ngọc v Ca Sĩ Trc Mai Cng Trnh Diển Gy Quỷ Xy Nh Tm Linh v Nhiều Dự n Mới Cho Cha. Đm Gy Quỷ Si Nổi Được Nhiều Phật Tử Nhiệt Liệt Ủng Hộ

 

 

 

 


Ca Sĩ Ging Ngọc v Ca Sĩ Trc Mai

 


Ca Sĩ Ging Ngọc Trong Đm Văn Nghệ Gy Quỷ Tại Cha Phước Huệ Tacoma Washington State

 


 Ca Sĩ Trc Mai Trong Đm Văn Nghệ Gy Quỷ Tại Cha Phước Huệ Tacoma Washington State

 


Mr. Bi Ph Chủ Nhiệm Việt Bo Miền Nam Washington State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>Tập Hnh# 2

 

 

Number of visits: free hit counters