Pilgrimage to India  -  Hnh Hương Ấn Đ

朝聖者 印度

India  - Ấn Độ - 印度

 Cha v Tu Viện tại Bồ Đề Đạo Trng

 Buddhist Temples and Monasteries in Bodhgaya Area

Bấm vo tn cha để xem hnh lớn

click the picture to view larger image

 


Buddha Statue at Mahabodhi Temple
 
Mahabodhi (Mahavihara)Temple

 


Indian Bhikhu Sanga
 
Bodhgaya India

 

Japanese Buddhist Temple

 

Việt Nam Phật Quốc Tự

 

Shechen Tennyi Dargyeling

 

Cha Đại Gic Trung Hoa

 

Jaya Sri Maha

 

Karma Temple

 

Butanese Temple

 

Thai Temple

 

Japanese Temple

 


Mahamongkolchai Thailand

 

Number of visits: free hit counters