Chùa Liên Hoa Olympia

Washington State USA

 

Ḥa Thượng Thích Nguyên An chủ lể Cầu An  Ngày 14 tháng 9 năm 2014

Picture Group # 1    -    Picture Group # 2

 

Number of visits: free hit counters