Phóng Sự Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Bài Số 13

Đường Lên Thành Vương Xá

H́nh chụp Tháng 3 Năm 2013 Đường Lên Thành Vương Xá

Đức Phật đi thuyết giăng đạo pháp qua các nước tiểu vương quốc khắp đại lục Ấn Độ và Tích Lan. Ngài đến thành Vương Xá nước Makiet Đà (Magadtha) Thành Vương Xá Rajagaha là kinh đô của nước Makiet Đà (Magadtha) Một kinh thành cổ xưa nhứt của Ấn Độ. Tại thành Vương Xá đức Phật đă thuyết giảng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa Saddharmapundarika Sutra) là bộ kinh quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, kim chỉ nam của hành giả Pháp Hoa Tông. Nhiều bài kinh quan trọng đă được đức Phật truyên thuyết tại đây khi Ngài c̣n tại thế. Tài liệu cổ xưa cũng miêu tả mấy ngàn Phật tử đến nghe đức Phật thuyến pháp mấy ngày ngoài trời thành Vương Xá. Nhiều dấu tích c̣n lưu lại và dấu tích Ngài Huyền Trang đến đây được lưu giử cho đến ngày nay.

Đường B́nh

 


Hang Đá Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phật Lưu Trú Trong Thời Gian Phật Thuyết Pháp

 

 


Ngài Huyền Trang hành hương Thành Vương Xá Năm Xưa

 


Tục truyền Đề-Bà-Đạt-Đa người anh họ đă xô tản đá xuống núi ám hại đức Phật khi Ngài đi thiền hành trong rừng, tản đá rơi xuống không trúng đức Phật nó nằm tại đây cho đến ngày nay.

 Thầy Thích Giác Đẳng, chùa Pháp Luân Texas, và phài đoàn hành hương hành lể tại thành Vương Xá

 Thành Vương Xá nh́n từ trên cao núi Linh Thửu vào một buổi trưa nắng

 

Number of visits:  free hit counters