Giant Buddha - Tượng Phật Vĩ Đại

Cha Dumbulla Cave Temple Tich Lan

Ảnh/Truyện: Đường Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters