Ban Giám Đốc Hardel Mutual Plywood Viếng Chùa Liên Hoa Olympia

The Bord of Directors of Hardel Mutual Plywood Corporation Visit Lien Hoa Temple

Đáp lại lời mời của Thầy Thích Huệ Nhân trụ tŕ chùa Liên Hoa Olympi Thủ Phủ Wshington State một phái đoàn 12 người trong ban Giám Đốc Công Ty Hardel Mutual Plywood Corp đền viếng chùa Liên Hoa. Phái đoàn do Ông Emmanouel Piliaris Tổng Giám Đốc và Ông Mẩn  Lê, Chủ Tịch Công Ty hướng dẩn đến chùa lúc 2 giờ chiều ngày 25 tháng 5 năm 2018. .

Thầy Thích Huệ Nhân ngơ lời tri ơn Toàn Thể Ban Giám Đốc và Tất Cả Anh Em Công Nhân Viên đă giúp đở chùa Liên Hoa Olympia từ ngày thành lập năm 1990 cho đến nay đă 30 năm qua nhờ đó chùa Liên Hoa đă tu sửa hoàn chỉnh một số cơ sở được khang trang như ngày nay.

Phái đoàn đi quan sát cơ sở và công viên cổ thụ trong sân chùa dưới ánh nắng đẹp cuối Xuân giúp cho buổi viếng thăm đầy t́nh thâm của Ban Giám Đốc Hardel Mutual Plywood Corporation.o

****(English Translation)
The Bord of Directors of Hardel Mutual Plywood Corporation Visit Lien Hoa Temple.
Invited by master Hue Nhân Abbot the pagoda Lian Hoa Olympia Capital of Wshington State a 12-man delegation of the Board of Directors of the company Hardel Mutual Plywood Corp. visited Temple Lian Hoa. Delegation lead by Mr. Emmanouel Piliaris CEO and Mr. Man   Lê, President of The Borad and members accompanying arrived at the temple at 2.p.m on May 25, 2018. .

Master Hue Nhan thanks the Board of Directors and All Employees who have been assisting the pagoda Lian Hoa Olympia from 1990 to date has past 30 years thanks to that temple was able to complete some works as it is today.

The delegation went to observe the facilities and ancient tree parks under beautiful sun shine help the visit vey sucessful.

n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ông Emmanouel Piliaris General Manager (Tổng Giám Đốc) at Hardel Mual Plywood Corp

 

 


Ông Mẩn Chủ Tịch Công Ty (President of The Board of Directors)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters