Pilgrimage to India  -  Hành Hương Phật Tích Ấn Đô

朝聖者 印度

India  - Ấn Độ - 印度

Hành Hương - Tháng 3 năm 2013 - Ấn Độ - Nepal do Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân California, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houseton Texas Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Burnaby Canada và Đại Đức Thích Thiện Thắng Ấn Độ hướng dẩn

Photograph by Duong Binh

 

 

Thế Giới Đàn

Giă Từ Bồ Đề Đạo Tràng
 
Thế Giới Đàn Ông - Ấn Độ
 Ông - Ấn Độ

 

From Varanasi to Bodhgaya

Từ Sông Hằng Đi Bồ Đề Đạo Tràng

 

Thiền Hành

Bồ Đề Đạo Tràng

 


B́nh Minh Trên Sông Hằng Ấn Độ
 
Thành Phố Varanasi

 

Sông Hằng - Ganges River

 

Snake Show - Rắng Múa

 

Ngục Tù Vua Cha

 

Dấu Chân Ngựa

 

Chùa và Tu Viện Bồ Đề Đạo Tràng

Buddhist Temples in Bodhgaya

 

Sanh Hoạt Xóm Chùa Bồ Đề

Life in Bodhgaya

 Một Ngày Sinh Hoạt Của Thành Phố Patna


Năng Lượng Xanh - Ấn Độ

 


Núi Hy Mả Lạp Sơn - Vùng Tây Tạng

 

New Delhi Airport

 Phi Trường New Delhi

 

From New Delhi to Patna

 Từ New Delhi Đến Patna

 

Từ Sravasti đến Varanasi

 Journey From Sravasti to Varanasi

 

Phật Tích Ở Ấn Độ - Buddhist Monuments in India

Nuí Linh Thữu - Chùa Ḥa Binh

Vishwa Shanti Stupa - Rajgir Hill

 

Nalanda Musuem

Bảo Tàng Viện Nalanda

 

First Buddhist Council at Saptapani

Đại Hội Phật Giáo Đầu Tiên

 

Mahabodhi (Mahavihara) Temple

Bồ Đề Đạo Tràng

 

Mahabodhi Temple Night Life

Bồ Đề Đạo Tràng Về Đêm

 

Varanasi /Ba La Nai

 

Vườn Lộc Uyển - First Sermon

 

Xá Lợi Phật - Buddha Relic

 

Sravasti - Buddha's Hut

 

Mahamongkolchai - Peacefulland

 

Cây Bồ Đệ - Anandabodhi Tree

 

Kachchikuti - Cấp Cô Độc

 

Patna

 

Kesariya

 

The Remain of Kushinagar

Câu Thị Nạ

 

Ramabhar Stupa

 

 

Mahapari nirvan

Trà Tỳ Kim Thân Đức Phật

 

 

Linh Son Buddhist Highschool Needs Help

Trường Học Linh Sơn Lumbini Xin Giúp Đở

 

Number of visits: free hit counters