Pilgrimage to India  -   Hành Hương Ấn Đô

朝聖者 印度

Kushinagar - Câu Thị Nạ


2013 Hành Hương Ấn Độ và Nepal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hành Hương - Tháng 3 năm 2013 - Ấn Độ - Nepal do Ḥa Thượng Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân California, Thượng Toạ Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân Houseton Texas Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo chùa Hoa Nghiêm Burnaby Canada và Đại Đức Thích Thiện Thắng Ấn Độ hướng dẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters