Thượng Tọa Thích Nhật Từ
Trưởng Ban Biên Tập Đạo Pháp Ngày Nay Và Trụ Tŕ Chùa Giác Ngộ

 Giảng Pháp Tại Chùa Liên Hoa Olympia Washington State

Ngày 2 Tháng 7 Năm 2017

 

 

Picture Group # 1    -    Picture Group # 2    -    Picture Group # 3

 

Number of visits: free hit counters