Phật Ngọc Như Ư

Jade Mani Buddha - 玉佛如意

Tu Viện Hoa Nghiêm

2013 - 248 Street Langley B.C.Canada

2013 - 248Street Langley. B.C. anada

Xin Mời Bấm Vào Tấm H́nh Để Xem Nhiều H́nh Lớn

 


Lể Khánh Thành Tượng Phật Ngọc Như Ư

 Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm Bồ Tát của Chùa Hoa Nghiêm Canada bằng Ngọc vừa điêu khắc xong. Phật tử Chiang Rai Thái Lan thỉnh ư Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo để cung nghinh về An vị tại nơi sinh hoạt cộng đồng tổ chức hội Chay chiêm bái Phật Ngọc trong 7 ngày, từ ngày 13/10 đến 21/10/2015 ( nhằm ngày mồng 1 tháng 9 năm Âm lịch)

 


                   Tượng Phật Ngọc Như Ư                  Cập Nhựt Tháng 11 Năm 2014

 

             Tượng Phật Ngọc Như Ư Hoàn Tất                      Ngày  23 Tháng 9 Năm 2014

 

Cập Nhựt Tháng 5 -2014

 

Tượng Phật Ngọc Nhu Ư

 

Phật Ngọc Như Ư

 

Phật Ngọc Như Ư Hoan Tất

 

Tạo Tượng Phật Ngọc

 

Mẩu Tượng Phật Ngọc Như Ư

 

Phật Ngọc Tiến Triển

 

Phật Ngọc Như Ư bắc đầu Tiến Hành  Jade Mani Buddha Start Process

 

Xưởng Điêu Khắc Jade Thongtavee

 

Phật Ngọc Đến Thai Lan

Jade boulder arrives in Thailand

 

Lể Chú Nguyện Tại Chiangrai

Ceremony in Chiang Rai

 

Thỏa Hiệp Cuối

Thỏa Hiệp Cuối

 

Tâm Thư Phật Ngọc Như Ư

Letter of Wishful Buddh

 

Phật Ngọc Như Ư Khởi Đầu

Picture of Activities

 

Di Chuyển Phật Ngọc Đi Thai Lan

Moving Emeral to Thailand

 

Phật Ngọc Như Ư Thương Thảo

Contract Negotiation

 

Điêu Khắc Phật Ngọc Như Ư

Jade Thongtavee

 

Phật Ngọc Như Ư Chuyển Vận

Papperwork & Shipping

 

 

Cúng Dường xin gởi Money Order về chùa Hoa Nghiêm Theo Địa Chỉ ghi trên

Please mail your donation to Hoa Nghiêm Temple at address above - Hoa Nghiêm Temple is a Non-Profit Organization, your donation is tax deductable

Trang Ảnh Chuyên Đề Phật Ngọc Như Ư của Chùa Hoa Nghiêm Burnaby B.C. Canada

Trang này là bản tin tổng họp sẽ thường xuyên cập nhựt

This Page is Updated Regularly

 

Number of visits: free hit counters