Phóng Sự Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Bài Số 16

Thành Xá Vệ Ấn Độ - H́nh chụp Tháng 3 Năm 2013Thành Xá Vệ - Sravasti- là nơi đức Phật ở khi Ngài c̣n sanh tiền. Sử sách Phật giáo nói rằng Thành Xá Vệ có năm ngôi chùa đầu tiên thành lập trong nội thành : 1. Chùa Kỳ Viên (Jetavana Vihara) 2. Chùa Đông Phương (Pubbàrama) 3. Chùa Salalagara và Ràjakàram. 4. Chùa Andhavana. 5. Chùa Mallikàràma Ngoài ra c̣n có nhiều tịnh xá và tháp nhỏ. Chùa Kỳ Viên là nơi đức Phật thường trú 28 năm.Trong thành có vô số nền gạch màu đỏ đủ loại h́nh thể di tích cung điện năm xa xưa c̣n sót lại. Sau khi đắc Chánh Quả, Đức Phật đi khắp nơi thuyết pháp, khi về Thành Xá Vệ th́ Ngài ở tại Chùa Kỳ Viên. Phần lớn các bộ kinh, giới luật của chư Tăng Ni quan trọng thuộc Nam và Bắc tông Phật giáo đă được đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên. Ngài Huyền Trang danh sư Trung Quốc hành hương đến Thành Xá Vệ trong thế kỷ thứ bảy có ghi lại trong quyển Tây Quốc Kư của Ngài rằng: Hầu hết Thành Xá Vệ đă hoan tàn đổ nát, nhưng vẫn c̣n có một ít dân cư sinh sống.

Đường B́nh


 


 

 


 


 Thông tin khảo cổ cho biết cái tháp nhọn là cái tịnh thất của đức Phật ở ngày xưa tại chùa Kỳ Viên.

 Thông tin khảo cổ cho biết ngày xưa đức Phật ở chủa Kỳ Viên Ông thường ra cái giếng nước này tự Ông múc nước tấm mát. Bây giờ người ta đặc cái máy bôm nước bằng tay để dùng.

 


Number of visits: > free hit counters