vanninh.com


Temple of Literature Ha-Noi

 Văn Miếu – Quốc Tử Giám Ha Nội Việt Nam

 

Slide Show

 Văn Miếu – Quốc Tử Giám Ha Nội Việt Nam
Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng từ năm 1070 đây là trường học của triều đ́nh ở kinh đô. là nơi đào tạo hiền tài cho đất nước suốt hơn 700 năm hoạt động. Người ta nói: Văn Miếu – Quốc Tử Giám có 82 tấm bia tôn vinh những người đỗ đạt. Trên các tấm bia có khắc họ tên, quê quán của 1304 vị Tiến sĩ đỗ trong các khoa thi được tổ chức từ 1442 đến 1779 ghi lại lịch sử giáo dục Việt Nam thời Quân chủ. Tấm bia sớm nhất được dựng vào năm 1484, khắc tên các vị Tiến sĩ đỗ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo năm thứ 3 (1442) tấm cuối cùng dựng vào năm 1780. Ngày 9/3/2010, UNESCO công nhận 82 bia đá tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám là Di sản tư liệu thế giới.

Ảnh/Truyện: Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters