Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Hành Hương - Ấn Độ

 


Bài Số 1 - Khởi Hành USA - Delhi

 


Bài Số 2 - Tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo Trang
 
Bài Số 3- Chùa Niết Bàn - Nirvana Temple

 


Bài Số 4 Đường Lên Núi Linh Thửu
 
Bài Số 5  Đường Lên Thành Vương Xá

 


Bài Số 6 - Thành Xá Vệ (Sravasti)
 
Bài Số 7 - Ramabhar Stupa (Tháp Trà Tỳ)

 


Bài Số 8 - Vua B́nh Xà Vương
 
Bài số 9 - Con Chim Đại Bàng Thành Xá Vệ

 


Bài Số 10 -  Đại Học Phật Giáo Nalanda Ấn Độ
 
Bài Số 11 - Saptapani Cave

 


Bài Số 12 - Đêm Thiền Hành Chùa Đại Giác
 
 Bài Thứ 13 - Cấp Cô Độc (Anathapindika)

 


Bài Số 14 - Trụ Đá A Dục tại Tỳ Xá Li
 
Bài Số 15 - Chùa Xá Lợi Ananda Ca-Tỳ-La-Vệ

 


Bài Số 16 - Vườn Xoài  Ngự Y Jivaka
 
Bài Số 17 - Sông Hằng Linh Thiên Ấn Độ

 


Bài Số 18 - Dấu Chân Xa Mă Ngàn Năm Xưa
 
Bài Số 19 - Xóm Chùa Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ

 


Bài Số 20 - Xà Vương Chùa Mahabodhi Gaya
 
Bài Thứ 21 Xóm Chùa Lumtini Nepal

 


Bài Thứ 22 Saptapani cave
 
Bài Số 23 -Chùa Việt Nam Bồ Đề Đạo Tràng

 

 


Bài Số 24 - Tu Viện Nhựt Bổn Bồ Đề Ấn Độ

Bài Số 25 - Tu Viện Tây Tạng Bồ Đề Ấn Độ

 

Bài Số 26 - Tu viện Bhutan Bồ Đề Ấn Độ

Bài Số 27  - Tu Viện Đại Giác Bồ Đề Ấn Độ

 

Bài Số 28- Tu Viện Thai Lan Bồ Đề Ấn Độ
 
Bài Số 29 - Sư Cô Thích Nử Từ Tâm

 

Bài Số 30 - Mahamongkochai Thailand
 
Bài Số 31 - Năng Lượng Xanh - Ấn Độ

 

Bài Số 32 Cổ Thành Patna.
 
Bài Số 33 - Chánh Điện Chùa Đại Giác

 


Bài số 34 -  Xe Nước Ḿa Bồ Đề Đạo Tràng
 
Bài Số 35 -  Trai Thừa Gái Thiếu


Bài Số 36 Cổ Thụ Bồ Đề Chùa Đại Giác
 
 Bài Số 37 Hồ Giác Ngộ./Muchalinda Lake

 

Bài Số 38 - Linh Sơn Kiều Núi Linh Thữu
 
Bài Số 39 - Tản Đá Trên Núi Linh Thựu

 

Bài Số 40 Con Vật Trên Đầu Trụ Đá Asoka
 
Bài Số 41 Hang Động Ngài Mục Kiền Liên

 

Bài Số 42 - Tháp Chùa Đại Giác Ấn Độ
 
Bài Số 43 - Tháp Nhỏ Quanh Chùa Đại Giác

 

Bài Số 44 Ṭa Kim Cang Vajirasana
 
Bài Số 45 Một Ngày Tại Bồ Đề Đạo Tràng

 

Bài Số 46 Động Khổ Hạnh Pragbodhi Cave
 
Bài Số 47 -Tượng Phật Khổng Lồ Daijokyo

 

Bài Số 48 Chùa Ḥa B́nh, Núi Linh Thửu

 

 

Number of visits:; free hit counters