Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Canada

 


Bài số 1 Lingyen Monastery Richmond
 
Bài số 2 - Thrangu Monastery Richmond

 


Bài Số 3 - International Buddhist Society
 
Bài Số 4 - Phật Ngọc Như Ư Tu Viện Hoa Nghiêm Langley

 

 

Number of visits:; free hit counters