Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Hành Hương Nepal

 


Bài Số 1 - Hồ Pushkarini
 
Bài Số 2 - Chùa Niết Bàn - Nirvana Temple

 


Bài Số 3 Kudan - Đức Phật Trưởng Thành
 
Bài Số 4 - Cổ Thành Vương Quốc Thích Ca

 


Bài Số 5 - Sujata Garth Bửa Ăn Đầu Tiên

Bài Số 6 - Thuàn Đà - Bửa Ăn Cuối

 


Bài Số 7 Đường Lên Núi Linh Thửu
 
Bài Số 8 Đường Lên Thành Vương Xá

 


Bài Số 9 - Khổ Hạnh Lâm

 


Bài Số 10 - Lumtini Ngội Nhà Của Đức Phật
 
Bài Số 11 - Tháp Xá Lợi Phật

 


Bài Số 12 - Cây Bồ Đề Thành Xá Vệ
 
Bài Số 13 -  Đại Tháp Dhamek Stupa

 


Bài Số 14  - Samath  Vườn Lộc Uyển Balanai
 
Bài Số 15 - Vương Quốc Ca-Ti-La-Vệ

 


Bài Số 16 - Thành Xá Vệ (Sravasti)
 
Bài Số 17 - Ramabhar Stupa (Tháp Trà Tỳ)

 


Bài Số 18 - Vua B́nh Xà Vương
 
Bài số 19 - Con Chim Đại Bàng Thành Xá Vệ

 


Bài Số 20 -  Đại Học Phật Giáo Nalanda Ấn Độ
 
Bài Số 21 - Saptapani Cave

 


 Bài Thứ 22 - Cấp Cô Độc (Anathapindika)
 
Bài Số 23 - Vườn Xoài  Ngự Y Jivaka

 

 


Bài Số 24 - Trụ Đá A Dục tại Tỳ Xá Li
 
Bài Số 25 - Chùa Xá Lợi Ananda Ca-Tỳ-La-Vệ

 

 


Bài  Số 26 Xóm Chùa Lumtini Nepal
 
Bài  Số  27 Saptapani cave

 

 Bài Số 28 Chùa Việt Nam Bồ Đề Đạo Tràng
 

Bài Số 29 Chùa Phật Quốc Việt Nam Lumbini

 

 


Bài số 30 - Tu viện Campuchia trong Lumbini

Bài Số 31 Chùa Trung Hoa Lumbini

 

 


Bài Số 32- Nepalese Temple in Lumbini
 
Bài Số 33 -  Tu Viện Việt Nam (2) Lumbini

 


Bài Số 34- Tu Viện Dae Sung Shakya Korean 
 
Bài Số 35 - Myanmar Golden Temple Lumbini

 


Bài Số 36 - Mahamongkochai Thailand
 
Bài số 37 - Kỷ Niệm Chuyến Đi Lâm-Tỳ-N

 


Bài Số 38  Vương Quốc Thích Ca
 
Bài Số 39 hậu Duệ Vương Quốc Thích Ca

 


Bài Số 40 - Cửa Thành Phía Đông Vương Thành Thích Ca
 
Bài Số 41 Đường Về Ca-Tỳ-La-Vệ Thành Ngày Nay

 


Bài Số 42 Cổ Thành Kapilavastu Ngày Nay

 

Number of visits:; free hit counters