Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Philippines


Bài Số 1 - Chùa Vạn Pháp - Palawan
 
Bài số 2 - Seng Guan Temple (信愿寺) Manila

 


Bài Số 3 Ung Siu Si Temple Manila
 
Bài Số 4 - Kim Sha Pagoda Manila

 


Bài Số 5 - Chùa Long Hoa, Mindanao 
 
Bài Số 6 - Chùa Taoist Davao

 

 

Number of visits:; free hit counters